E-shopping

Många av oss har märkt hur smidigt och enkelt det är att handla saker och ting via internet, och det har visat sig att vi handlar mer än tidigare redan under de första månaderna på året. E-barometern har kartlagt hur utvecklingen för e-handelsföretag vart under de första tre månaderna under året, och 60 procent av de tillfrågade företagen har uppgett att de sett lite eller mycket ökad försäljning.

Detta stämmer bra överens med siffrorna över hur många konsumenter som uppger att de handlat via e-handelsbutiker under årets första tre månader. Nästan 70 procent, 69 procent, uppger att de hunnit köpa minst en vara under denna tidsrymd, och prognosen för de svenska e-handlarna är mycket god. Över 70 procent tror på en ökad försäljning under årets andra kvartal, medan endast en femtedel tror på en nedgång i dessa siffror.

Vi har under lång tid kunnat se att e.handeln växer i Sverige, och det finns goda grunder för att det skall fortsätta i denna riktning under hela 2012. I och med att vi handlar såpass mycket på internet, har nu svensk e-handel kommit upp i en total omsättning på ca. 31 miljarder kronor. Denna siffra väntas bli allt större, medan traditionell handel ligger på en stabil nivå med marginella fluktuationer.

Fungerar värmepumpar i Täby?

Vilken val av värmepumpar man gör ska ske beroende på vart i Sverige man bor och här kan man säga – generellt – att man i södra Sverige kanske ska använda sig av värmepumpar för exempelvis bergvärme medan man i norra Sverige kanske ska rikta in sig på att skaffa värmepumpar anpassade för exemeplvis vatten. Klimatet och andra yttre faktorer spelar alltså in då man ska välja värmepumpar till sin bostad och om vi tar ett exempel från en ort utanför Stockholm och vilken sorts energikälla som ett hus där ska överväga så kan vi välja Täby. Vi väljer just Täby då denna ort har ett klimat som ligger i linje med det svenska snittet samt är känt för de många villor som finns där och denna ort är alltså således ett perfekt exempel.

Ett hus i Täby av mellanstor karaktär, med en mindre tomt – vad bör familjen som bor där välja för energikälla och vilka värmepumpar passar bäst där? Ja, ett alternativ som visat sig vara väldigt populärt och effektivt är att man borrar efter bergvärme och sedan använder värmepumpar för att förse huset med energi. Energi från bergvärme är nämligen ett ultimat val både gällande ekonomi, hållbarhet och sett ur miljöperspektiv och man kan räkna med att detta hus i Täby – efter borrning och installation av värmepumpar – kan spara upp till 60 procent på sin årliga enerigräkning.

En väldig summa som denna familj i Täby alltså kan lägga på annat och dessutom med gott samvete då pengarna man sparar kommer från en grön energikälla. Bergvärme är alltså således det alternativ som vi rekommenderar till just denna familj och detta hus i Täby – men finns det några nackdelar med att välja detta?

Finns det nackdelar med värmepumpar i Täby?

Det finns inga direkta nackdelar med att borra efter bergvärme i Täby – eller någon annanstans i Sverige – man får nämligen, via värmepumpar, ett behagligt inomhusklimat som regleras efter säsong, man får billig energi och man är miljömedveten. Det man kan peka på som en nakdel för just bergvärme är kostnaden för installation, värmepumpar och själva grävarbetet som medföljer. En kostnad som kan avskräcka många och det kan ju vara så att denna familj i Täby inte anser sig ha råd med denna istallation. Här råder vi dock att man ser över sin budget och detta även på sikt och över en längre tid.

Denna familj i Täby betalar ju nämligen en initial kostnad för sin bergvärme och sina värmepumpar och denna summa kommer ju – i och med att energikostnaden sjunker så kraftigt – att betala sig rejält med tiden. Denna initiala kostnad ska alltså familjen i Täby snarare se som en investering än en utgift och då man dessutom vid borrning efter bergvärme och installation av värmepumpar kan använda sig av rot-avdrag så är detta alltså verkligen ingenting att fundera över.

Visst, det kommer att ta några år innan denna investering börjar visa sig men så är det ju med allting. Att investera i bergvärme och värmepumpar till denna är däremot en väldig miljövänlig sådan och detta perspektiv kan inte nog poängteras.

Allklimat är ett företag som är specialiserade på just värmepumpar i Täby.

Barngymnastik i Stockholm påverkar barnet positivt

Om man som förälder märker att sitt barn börjar bli stressat, får dålig koncentrationsförmåga eller kanske plötsligt går upp i vikt utan någon speciell anledning så kan detta var ett tecken på att barnet i fråga inte rör på sig tillräckligt. Detta är absolut inget unikt numera utan syns tyvärr över hela landet och främst då kanske i en större stad som Stockholm där spontanidrott och fysisk lek nästan helt har försvunnit. Det här är en ond cirkel som måste brytas då det – trots allt – handlar om en hel generation som riskerar att gå till spillo. Genom idrott skapar man nämligen förutsättningar där barn får lära sig att använda sin kropp som redskap för att lösa olika uppgifter, man ger barn en chans att skaffa sig vänner och man får på köpet ett mer aktivt och välmående barn.

Vad finns det då för idrotter som passar just för barn? Jo, vi har ju de gamla vanliga som exempelvis hockey, fotboll, bandy eller tennis. Dessa idrotter är dock generellt ganska dyra och speciellt då i just Stockholm och där kan det istället vara läge att som försälder presentera sitt barn för exempelvis barngymnastik.

Barngymnastik i Stockholm är nämligen ett alternativ som visat sig vara perfekt för att få barn att dämpa sin stress och få en bättre koncentrationsförmåga och anledningen till detta stavas pedagogik. Barngymnastik i Stockholm leds nämligen av utbildade ledare som hela tiden ser till varje enskilt barns absolut bästa – man ger genom en slags organiserad lek barn av alla storlekar och åldrar en chans att tänja på sina gränser.

Barngymnastik i Stockholm fostrar ditt barn

Det här kan föräldrar i Stockholm som haft sina barn på barngymnastik verkligen vittna om. Efter att ha börjat så kanske barnet i fråga knappt vågar hoppa ner på en gummimatta medan det i slutet av terminen kastar sig handlöst ner, slår kullerbyttor eller klättrar i rep. Barnet som har varit med på barngymnastik blir helt enkelt modigare och vågar göra saker som det tidigare trotts sig vara omöjligt. Det här gäller naturligtvis över hela landet och inte bara i Stockholm men vi tar den staden som exempel då det trots allt –  generellt – är där barnen är i behov av fysiska aktiviteter som mest. Även vänskapsperspektivet ska vävas in i begreppet barngymnastik – och det är nog så viktigt – då man genom att exempelvis i Stockholm ser att barn har allt svårare att knyta nya bekantskaper och kompisar.

Barngymnastik ger här en chans där barnen gemensamt får prova spännande utmaningar, peppa varandra och på så sätt – i viss mån – även fostra varandra. Det handlar helt enkelt om saker som idrott av alla de slag stått för genom alla tider och definitivt inte om någon elitsatsning där vissa barn inte får vara med. Barngymnastik i Stockholm handlar om att ge barnen chansen att upptäcka det fina med att röra på sig och testa vad man klarar av. Sedan om barngymnastik i slutändan leder till att barnet vill prova fler idrotter – det är bara en ren och skär bonus.

Den svenska inomhusluften kostar skjortan

Med tanke på att Sverige är att betrakta som ett starkt industriland är det konstigt att närmare 40% av alla Sveriges skolor har fuktskador av olika slag. En lika stor proportion får inte godkänt under den så kallade obligatoriska ventilationskontrollen. Detta är beklagligt med tanke på att närmare 700 fall astma hos fyraåriga barn varje år går att koppla till fuktproblem i hemmet. Arbetet med säkerhetsställandet av den svenska inomhusluften måste intensifieras på en bredare nivå. Det menar åtminstone forskningsrörelsen, byggföretag och andra organisationer i landet. 

Många timmar tillbringas inomhus

I Sverige tillbringar vi nära 90% av vår tid inomhus. Vi arbetar, går i skola och lever mer än 21 av 24 timmar inomhus. Det är inte så konstigt att vi i olika bemärkelser påverkas av inomhusklimatet som ju av uppenbara skäl måste vara av den bästa möjliga kvalitén. Statistik från Socialstyrelsen menar att hela 1.2 miljoner vuxna upplever olika besvär som går att knyta an till inomhusmiljön i hemmet eller på arbetet. Hälsoproblem handlar bland annat om astma; huvud- och halsvärk samt allmän trötthet.

Allvarliga siffror för barn

Enligt Socialstyrelsens enkäter fortsätter antalet diagnosticerade astmafall bland barn att öka. Närmare 700 fall av astma hos fyraåriga barn beror på fuktskador i hemmiljö. Detta är ytterst allvarligt eftersom det faktiskt finns en bred kunskap om problemen landet över.

Söker man bara lokalt på nätet och anger ”ventilationsproblem Jönköping” så kommer kompetenta alternativ som www.ventilationjönköping.se upp. Det förefaller dock inte som att någon högre instans kommer gör mycket åt saken kortsiktigt. Vad du i stället kan göra som privatperson är att höra av dig till kunniga inom område och se till att en besiktningsman kommer ut till ditt hem, eller varför inte ditt barns dagis, för att kontrollera luft- och ventilationssystemen. Något måste i alla fall göras innan vi riskerar fler barn som får andningsproblem på grund av dålig ventilation i Sverige.

Tarot på olika språk

Det är ofta intressant att forska lite i hur det kommer sig att vissa ord är utformade som de är. Det kan handla om att man kan spåra en tradition långt bakåt i tiden eller kanske till och med att man kan få en förståelse för hur tankar och filosofier vandrat längs handelsvägarna under forntid. Hur man än vänder och vrider på det hela, är etymologi någonting som kan sprida lite bättre förståelse för hur saker och ting hänger samman. När det kommer till frågan om tarot är det lite svårt att hitta enkla svar i och med att dess etymologi skulle kunna ha flera olika ursprung. De förklaringar som finns tillgängliga är alla intressanta och även till viss del möjliga. Samtidigt är det kanske inte i första hand frågan om ursprung som lockar den som har intresse av att lära sig tarot. Denna artikel kommer i första hand att rikta sig till de som inte bara vill lära sig tarot utan fokusera på ursprung och hur det kommer sig att tarot heter så.

Etymologi – varifrån tarot kommer

När man skall börja studera varifrån tarot kommer, behöver man till viss del börja i andra änden och fråga sig varifrån man vill börja. Det finns teorier och hypoteser för att tarot skall komma från olika platser och man kan underbygga samtliga utifrån etymologi. Om vi skall gå på den linje som de flesta kan acceptera vad gäller de äldsta kort man hittat i Europa, kan vi börja titta på tarot utifrån engelsk och fransk skola. Skulle ordet ha kommit under tiden korten funnits i Europa, helt oavsett ifall det var här man uppfann korten eller inte, finns belägg för att det kan röra sig om en version av italienskans tarocchi. Intressant nog kan man inte spåra tarocchi bakåt i tiden och här faller lite av idén med att etymologiskt kunna fastställa någonting om tarot. Dock kan man titta på en hypotes som ger vid handen att det kan vara ett ord som kommer ur Tarot river i norra Italien. Utifrån tanken om att tarot skulle ha sitt ursprung i norra Italien skulle detta kunna vara en rimlig tanke sett till italiensk kultur och etymologi från brittiska språket.

Om vi istället tänker oss att tarot kommer från orienten är det nära att fundera över arabiskans ??? (turuq). Detta betyder vägar och skulle kunna vara en rimlig källa till tarot vilket anger vad som sker och händer. Ur en linjär tankemodell skulle vägar kunna stå som en relativt logisk förklaring.

Ursprung

Hur man än väljer att resonera i fråga om tarot och etymologi, kan man finna vissa indicier på att tarot som vi idag använder kommit till Europa från Egypten. En plats dit man kan hitta en rad olika relationer till fenomen och traditioner vi har i Europa och runt om i världen. En teori som underbygger denna uppfattning är att tarot i så fall skall ha kommit under skiftet mellan 1300 och 1400 talen. Detta är också den tid man kommit fram till när man försökt hitta ålder på de äldsta kort som finns i Europa. Symbolerna på de kort man kan tro kommer från Egypten hade samma typ av sviter som de tarotkort som används idag.

Huruvida man alltid haft korten till att spå med eller inte, är någonting vi förmodligen inte kommer att kunna få svar på. Förvisso kan man se att tarotkort även nu används för att spela med, men om detta är ursprung eller någonting som kommit under senare år, är någonting vi inte känner till och kanske inte heller kommer att få någon klarhet i.

Tarot som yrke

Det är relativt nytt att jobba med tarot i Sverige, men allt fler väljer att börja med detta som ett jobb. I och med att allt fler har intresse av att lära sig hur man lägger tarot, kommer också fler och fler som kan utföra detta som en tjänst att beställa.

Snygga klackar på jobbet

Alldeles för många tänker först och främst på att deras skor ska vara funktionella när de väljer något att  ha på sig på jobbet. Självklart måste man ha något som sitter bra på foten om man står och går mycket i sitt jobb, men man måste inte kompromissa med utseendet för det.

Välj skor från ett märke som ger dig både komfort och något snyggt att bära. Något som är neutralt nog, men inte tråkigt.

Trendigt utan att vara för grällt

Unisa-skor sticker ut, men inte för mycket. Deras modeller är relativt klassiska, men de sticker ut tack vare sin finish. Originella färger eller materialval gör att det här är skor som accentuerar din stil, snarare än att ta över. Inte heller gör de din klädsel tråkig. Tvärt om!

En klack i avvikande färg eller material till exempel kan göra ett par klassiska pumps till något riktigt originellt. Ett par skor helt i ormskinn kan vara lite väl extremt, men ett tåparti eller en klack, då blir det bara en snygg detalj som kommer få andra att fråga var du har hittat dina snygga skor.

Med skor från Unisa kommer du att uppfattas som trendig, men på ett smakfullt sätt. Du har också en enorm valfrihet. De gör modeller i en enorm mängd färger och du hittar allt från klackskor till ballerina, kängor till sandaletter. Beroende på var du jobbar passar förstås vissa skotyper bättre än andra, men oavsett så lär du kunna hitta skor i färg och material som passar resten av din stil. Det är också en fördel för den som jobbar på ett företag där det krävs arbetsuniform. De kan ibland ha en viss färgskala och det kan du lätt hitta en passande kombination till med Unisas skoutbud.

Kvalitet, kvalitet och kvalitet

Även om Unisas skor inte är svindyra så håller de en fantastisk kvalitet. Läder av bästa sort är grunden för deras skodesign. De söker inför varje säsong upp nya material som följer de senaste trenderna och handlar dem bara från de bästa leverantörerna i Spanien, Italien och Indien.

Kvalitet satsar de också på när det gäller sulorna. De använder samma tänk som för sportskor i designen och utvecklar därför skor med TPU-sulor. Detta material är resistent mot halka, lätt, flexibelt och tål väta. Så även om du har ett par pumps på dig så kommer de att vara otroligt bekväma och tåla att du går i regn utan problem. De förebygger också att statisk elektricitet uppstår, vilket kan vara nödvändigt om du arbetar i en miljö med datorer eller annan känslig elektronisk utrustning.

Ta en titt på Unisas skor nästa gång du letar efter ett par skor att bära på jobbet. Då slipper du välja tråkiga och fula tofflor utan kan istället välja ett par snygga, trendiga skor av hög kvalitet som samtidigt ger dig bästa komfort.

Terassvärmare – ett företagsevent

Det är egentligen inte mitt jobb, men för ett tag sedan blev jag ansvarig för ett företagsevent som vi skulle anordna. Det är ett årligt event där vi bjuder in våra bästa och viktigaste kunder.  Vi har anordnat den här lilla festen, som egentligen är en företagslunch, de senaste fem åren. Förra året blev jag extrainkallad på slutet då hon som skulle anordna eventet blev magsjuk samma vecka. Det var en hel del att stå i med. I år har jag kunnat förbereda mig lite bättre.


Om ni någon gång gjort ett sådant här event vet ni att det är en hel del som ska klaffa. Förra året var vädret perfekt och allt klaffade trots att jag blev inkallad i sista sekund. Vi har under alla år använt samma cateringfirma för maten och den är mer än utsökt. Ett annat företag anlitas för att komma med stolar, bord och tälten som vi sitter i.


I år har vi inte alls haft samma fina vårväder som vi hade förra året och på vissa ställen ligger faktiskt snön kvar. Det här känns som ett stort orosmoment för mig. Den här festen är verkligen viktig för hela företaget. Under dessa åren som vi anordnat den har vi lyckats få den till ett event som även de högsta cheferna hos våra kunder kommer till. Jag är faktiskt lite nervös över att behöva vara ansvarig för allt själv. På något sätt är den ju lite av vårat ansikte utåt.
Min fundering när det gäller vädret är att vi kanske kunde ha någon form av värme inne i tälten. Jag tittade lite på något som heter terassvärmare. Det känns som att det är bästa sättet. Nu ska jag bara hitta några passande och sedan presentera idén för min chef.

Lite jobbigt är det att stå med kostnaden om det hinner bli superväder innan den dagen. Å andra sidan kanske vi inte kan riskera det i det här läget. Kunderna är trots allt viktigast i all affärsverksamhet.
Jag tror att cheferna uppskattar gott sällskap och mysig värme att sitt i under den här lunchen.

Powered by WordPress